Zniesienie współwłasności – działki, domu, mieszkania czy innej nieruchomości możliwe jest do dokonania na dwa sposoby – notarialnie bądź sądowo.

U notariusza szybciej przeprowadzimy sprawę, jednak może się to wiązać z trochę wyższymi kosztami.

Z kolei w sądzie sprawa będzie toczyć się dłużej, za to można zaoszczędzić. Warto zaznaczyć na wstępie, że nie każda nieruchomość może zostać podzielona.

Rodzaje podziału

Jeśli ma miejsce konflikt współwłaścicieli, sąd może zadecydować o fizycznym podziale lub przyznać nieruchomość jednemu bądź niektórym współwłaścicielom z obowiązkiem spłaty pozostałych.

Możliwe jest także zarządzenie sprzedaży budynku, a następnie podział uzyskanej sumy pomiędzy osoby do tego uprawnione.

dziedziczenie nieruchomości według prawa

U notariusza

Zniesienie współwłasności możemy ustalić u notariusza. By tego dokonać, konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. To właśnie w nim notariusz umieści wszelkie zasady podziału. Opiera się na ustaleniach poczynionych przez osoby uprawnione.

W akcie notarialnym powinny znaleźć się także wzajemne rozliczenia. Notariusz zakłada dodatkowo księgi wieczyste nieruchomości, jeśli do tej pory nie istniały bądź dokona wpisów nowych właścicieli w księgach już istniejących. Dla celów podatkowych może zaistnieć konieczność dokonania wyceny nieruchomości.

W sądzie


W przypadku, gdy pomiędzy właścicielami nieruchomości istnieje konflikt uniemożliwiający polubowne zniesienie współwłasności, każdy z nich jest uprawniony do domagania się od sądu zniesienia współwłasności. W zależności od liczby współwłaścicieli, ich możliwości finansowych oraz charakteru samej nieruchomości, sąd może dokonać podziału na trzy sposoby:

  • fizyczny podział,
  • przyznanie nieruchomości określonemu współwłaścicielowi/współwłaścicielom z obowiązkiem spłaty pozostałych osób uprawnionych,
  • sprzedaż działki, domu, mieszkania objętych współwłasnością i podział uzyskanej sumy między współwłaścicieli.

Przed podjęciem kroków na drodze sądowej, koniecznym jest skorzystanie z usług profesjonalnego radcy prawnego lub prawnika, pomocy możesz szukać tutaj – https://www.kancelariafurtak.pl/27/prawo-nieruchomosci. Korzystając z usług doświadczonej i kompetentnej osoby, Twoja sprawa rozwiązana zostanie z jak najlepszym skutkiem dla Ciebie. Osoba kompetentna dobierze dla Ciebie odpowiednie rozwiązania i pomoże Ci podczas rozwiązywania konfliktu w sądzie.

wizyta u prawnika

Nieruchomość rolna

Warto dodatkowo zaznaczyć, że nieruchomość rolna jest traktowana inaczej. Zniesienie współwłasności następuje z uwzględnieniem Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.


Zgodny podział

W trakcie postępowania, sąd może nakłaniać uczestników, by dokonali oni zgodnego podziału obiektu współwłasności. Jeśli tak się nie stanie, nieruchomość zostanie fizycznie podzielona. Ma to miejsce wyłącznie w przypadku, gdy tego rodzaju podział okaże się możliwy i zgodny z prawem.

W innej sytuacji sąd albo przyzna nieruchomość jednemu ze współwłaścicieli lub zażąda jej sprzedaży.

Jak stworzyć wniosek do sądu?

By znieść współwłasność, konieczne jest złożenie wniosku do sądu. Składamy go w sądzie rejonowym właściwym miejscowo ze względu na położenie działki, domu czy mieszkania. We wniosku podajemy dane osobowe oraz PESEL wnioskodawcy i współwłaścicieli, czyli uczestników postępowania.

Wartość przedmiotu sprawy

Konieczne jest także wskazanie, jaką wartość ma dana nieruchomość – przedmiot sprawy. Przepisy, które odnoszą się do przebiegu procedury sądowej zniesienia współwłasności, można znaleźć w kodeksie postępowania cywilnego (kpc). Warto zajrzeć do art. 617-625.

Jak głosi kpc, we wniosku o zniesienie współwłasności konieczne jest dokładne określenie rzeczy, która ma ulec podziałowi. Współwłaściciele powinni także przedstawić dowody prawa własności.

Dowody prawa własności

Dowodem na to, że posiadamy jakąś współwłasność, czyli nieruchomość, może być przykładowo wypis z księgi wieczystej bądź z ewidencji gruntów. Ważne jest jednak to, by był on aktualny. Alternatywą jest akt własności ziemi lub akt notarialny.


Do wniosku można dodatkowo dołączyć wszelkie inne istotne dokumenty, które dotyczą przenoszenia własności przedmiotu sprawy, umowy między współwłaścicielami danej działki, domu, mieszkania.

Koszty sądowe


Zniesienie współwłasności wiąże się z szeregiem kosztów. Przede wszystkim konieczne jest opłacenie kwoty w wysokości 1000 złotych za złożenie wniosku do sądu. Jeśli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobierana jest opłata stała wynosząca 300 zł.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej prawa własności wymaga opłacenia kwotą 150 złotych – niezależnie od liczby udziałów. Wniosek do sądu o dział spadku wraz ze zniesieniem współwłasności wiąże się z kosztem 1000 złotych. Jeśli zawiera zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą, która wynosi 600 zł.

Jak widać, by posiadana nieruchomość mogła ulec podziałowi, należy dokonać szeregu formalności. Najlepszym wyborem jest dogadanie się i polubowne dokonanie podziału. Jeśli jest to niemożliwe, nieruchomość zostanie podzielona sądownie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here